snspms.ro

Română
A+ R A-

Vă aducem la cunoștință că, în baza Ordinului M.S. nr. 1076/2019, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Sănătătii organizează, prin Scoala Natională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București,

 1. Programe de specializare în vederea reconversiei profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală, după cum urmează:

Grup țintă

Specializări
în vederea reconversiei profesionale

Asistenți medicali generalisti
Asistenți medicali pediatrie

 1. Radiologie-imagistică medicală
 2. Laborator
 3. Balneo-fizioterapie
 4. Nutritie si dietetică
 5. Igienă și sănătate publică

Asistenti medicali de farmacie sau de igienă

 1. Laborator
 1. Programe de specializare în vederea dezvoltării abilităților profesionale pentru asistenți medicali generaliști, moașe și asistenți medicali cu pregătire universitară sau postliceală, după cum urmează:

Grup țintă

Programe de specializare
în vederea dobândirii de abilităti profesionale

Asistenți medicali generaliști
(programele 1-12)

Asistenti medicali pediatrie
(programele 2-12)

 1. Pediatrie
 2. Îngrijiri paliative
 3. Psihiatrie
 4. Medicină dentară
 5. Neonatologie
 6. Pneumoftiziologie
 7. Bloc operator
 8. Diabet
 9. Oncologie
 10. Nefrologie/Hemodializă si dializă peritoneală
 11. Cardiologie
 12. Gastroenterologie

Asistenți medicali de radiologie imagistică

 1. Radioterapie
 2. Operator CT/Operator RM

Asistenți medicali de nutriție dietetică

 1. Diabet

Moașe

 1. Neonatologie
 2. Pediatrie
 3. Bloc operator
 4. Îngrijiri paliative

Înscrierea la programele de specializare sus-mentionate pentru anul 2020-2021, se realizează în perioada 02 martie 2020 ora 9.00 - 30 septembrie 2020, ora 17.00.


Înscrierea se va face exclusiv pe platforma perfmed.ro
În acest sens, unitătile sanitare publice sau private, autoritățile locale sau alte instituții unde sunt încadrați asistenți medicali își vor crea un cont de unitate sanitară pe platformă și vor accesa programul de specializare dorit.


Prin intermediul platformei se va trimite solicitarea institutiei pentru înscrierea unuia sau mai multor asistenți medicali angajați, semnată, parafată de managerul instituției.

Pentru fiecare cursant din solicitare va trebui creat pe platformă în programul de specializare dorit câte un dosar electronic de înscriere. Acesta va cuprinde pe lângă datele de identificare ale cursantului și următoarele documente scanate:

 1. Diploma/certificat de studii (asistent medical generalist/ pediatrie/ radiologie/ moasă/farmacie/ laborator - în functie de specializarea solicitată) pentru fiecare asistent medical propus pentru înscriere la o anumită specializare
 2. Certificat de membru OAMGMAMR
 3. Aviz anual de liberă practică
 4. Act de identitate-C.I.
 5. Adeverință din care reiese că asistentul medical este încadrat la unitatea care face solicitarea și că lucrează în specializarea respectivă (numai pentru programele în vederea reconversiei profesionale).
 6. Nota de informare a participantului privind acordul de prelucrare a datelor cu caracter personal – semnată și completată

ULTERIOR validării, cu mențiunea "VERIFICAT", a dosarului electronic de înscriere de către SNSPMPDSB se va atașa și dovada achitării taxei de participare la program - 2.000 lei/participant, integral și intr-o singură tranșă, prin ordin de plată, e-banking, mandat poșal etc. până la data de 9 octombrie 2020 în contul SNSPMBDSB (detaliile vor fi disponibile pe platformă).

Înscrierea se consideră validă numai după verificarea dosarului electronic și achitarea taxei de participare.Repartiția participanților pe centre de pregătire, locul și perioada de pregătire pentru fiecare program de specializare se vor afișa pe site-ul http://www.snspms.ro și pe platforma perfmed.ro, cu cel putin 30 de zile înainte de începerea programului.

Dosarul complet de înscriere pentru fiecare participant, înregistrat pe platforma perfmed.ro continând documentele mai sus mentionate se va depune pe suport de hârtie în prima zi a programului la secretariatul cursului, conditie necesară eliberării adeverintelor de participare la program.

Asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali nu pot participa în același timp la două programe de specializare.


Extras OMS 1076/2019
(3) Taxa de instruire se suportă de angajator, conform prevederilor art. 194 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau finanțarea poate proveni din alte surse.
(4) Taxa de instruire se restituie integral atunci când cursantul se retrage cu cel puțin 3 zile calendaristice înainte de începerea programului și în procent de 75%, dacă cursantul se retrage în primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursului.(5) Salariaților care beneficiază de cursul de specializare le sunt aplicabile prevederile art. 198 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


MQ – Program de formare în domeniul “Managementul Calităţii în Spitale”

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

 

organizează începând cu 09 martie 2020,

 

Programul de formare "Managementul Calităţii în Spitale" – seria MQ 17

Seria avansaţi

 

Programul se adreseapersoanelor care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.

 

În vederea desfășurării în bune condiții a Programului de formare în ”Managementul calității în spitale” – MQ, pentru dezvoltarea cursurilor pe serii de participanți cu experiență de lucru în spital, persoanele interesate sunt rugate să specifice dacă și care este vechimea/experiența de lucru într-o unitate sanitară (spital), în ani și luni*, în vederea repartizării pe grupe.

Ulterior, odată cu depunerea dosarului de înscriere la program, participanții vor prezenta documentele justificative** care să confirme cele transmise.

 

* Pentru înscrierea într-o grupă cu vechime/experiență este necesară o perioadă de minim 3 (trei) ani de lucru cu/în spital.

** Prin documente justificative se înțelege:

   • adeverință salariat cu precizarea vechimii în unitatea sanitară;
   • referință(e) semnate de către manager(i) sau copii semnate”conform cu originalul” după documente relevante (ex: contract), de la unul/mai multe spitale pentru persoanele care au lucrat sub incidența unui contract de prestări servicii în unitatea/unitățile respective;
   • alte documente considerate relevante pentru a susține vechimea /experiența de lucru în/cu spitalul.

 

Programul are o durată de 4 săptămâni şi este structurat astfel:

1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 2 (două) zile, care cuprind următoarele tematici:

   • Modulul 1.   Organizarea și funcționarea spitalului
   • Modulul 2.   Introducere în managementul calității
   • Modulul 3.   Standardizarea calității
   • Modulul 4.   Sistemul de managementul calității în spital
   • Modulul 5.   Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești
   • Modulul 6.   Metode și instrumente utilizate în domeniul calității
   • Modulul 7.   Principiile și metodologia Lean Six Sigma
   • Modulul 8.   Siguranța pacientului
   • Modulul 9.   Managementul infecțiilor asociate asistenţei medicale
   • Modulul 10.  Evaluare și control al calității serviciilor
   • Modulul 11.  Documentele calității în spital
   • Modulul 12.  Planul de dezvoltarea calității în spital
   • Modulul 13.  Sistemul de control intern
   • Modulul 14.  Acreditarea spitalelor

2. un modul de pregătire practică – aplicaţii, cu durată de 3 (trei) zile, care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:

   • Fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
   • Modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești;
   • Instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
   • Pregătirea spitalului în vederea acreditări.

 

De asemenea, tot în zilele de aplicații practice, cursanții vor beneficia de schimb de experiență în domeniul calității cu experți în domeniu.


Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”proiect de imbunatatire a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

 

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.

 

Înscrierea la Programul de formare se face:

   • la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
   • prin poșta electronică, completând formularul de înscriere, afișat mai jos

 

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.

 

 

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 • copia semnată de ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe)
 • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.


Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.


Organizarea seriilor de participanți la programul de formare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.

 

După promovarea examenului final, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:


*MQ17 – seria cu numărul 17 a programului de ”Managementul calității în spitale” - avansaţi

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu data de 02 martie 2020, Programul de pregătire în vederea obţinerii atestatului în „Managementul Serviciilor de Sănătate” – AT 58

 

Programul are ca scop dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi în domeniul sănătăţii publice şi managementului sanitar, în vederea eficientizării activităţii manageriale la nivelul unităţilor sanitare, având la bază programa naţională de atestat în «Managementul Serviciilor de Sănătate» şi este proiectat pe două secţiuni: curs şi pregătire practică.

Cursul are structură modulară, fiind alcătuit din 12 module, fiecare cu o durată de 3 zile, după cum urmează:

 1. Management general
 2. Economie sanitară
 3. Organizarea serviciilor de sănătate
 4. Managementul resurselor umane
 5. Management financiar
 6. Managementul calităţii
 7. Evaluarea tehnologiilor medicale
 8. Etică şi Integrare UE
 9. Managementul programelor şi proiectelor
 10. Analiza comparată a sistemelor de sănătate
 11. Sănătate publică: demografie, epidemiologie
 12. Promovarea sănătăţii

Programul se adresează doar medicilor / medicilor dentişti şi farmaciştilor confirmaţi în grad de specialist sau primar, conform Ordinului MS nr. 418/2005 pentru aprobarea Catalogului naţional de programe de studii complementare în vederea obţinerii de atestate de către medici, medici dentişti şi farmacişti, cu modificările şi completările ulterioare.

Deschiderea programului are loc în data de luni, 02.03.2020, ora 10.00 la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, Bucureşti.

În vederea participării la programul de atestat, persoanele înscrise urmează să depună un dosar care conţine următoarele documente: 

  1. Formularul de înscriere (semnat) în original;
  2. Copia actului de identitate;
  3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor superioare /de specialitate;
  4. Copia documentului care atestă gradul profesional;
  5. Copia documentului privind autorizarea de liberă practică;
  6. CV;
  7. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz;
  8. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.460,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos:
         beneficiar SNSPMPDSB,
         CIF: 26328134 şi
         cont: RO80TREZ70220F335000XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti;
  9. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinta medicală etc) în original;
  10. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de obţinere a atestatului, în original.

 

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină de către participant, sub supravegherea secretarului didactic.

 

Depunerea dosarului în vederea participării la programul de atestat se face până la data începerii programului (prima zi de curs) inclusiv, la secretariatul didactic.


La absolvirea programului, cursanţii vor primi un certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, necesar pentru înscrierea la examenul naţional de obţinere a atestatului în «Managementul Serviciilor de Sănătate» organizat de către Ministerul Sănătăţii.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB,  persoană de contact:

Violeta MARIN, telefon 0753 093 240 sau 021 252 8022 – int. 144, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management

şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

 

organizează începând cu 02 martie 2020,

 

Programul de formare “Managementul Calităţii în Spitale” – seria MQ11-i*

 

Programul se adreseapersoanelor fără experiență de lucru în spital, care doresc să se pregătească în domeniul managementului calității serviciilor spitalicești, inclusiv pentru a putea ocupa posturile înființate la nivelul unității de management al calității din cadrul spitalelor, conform legii.


Programul are o durată de 4 săptămâni
şi este structurat astfel:

1. un număr de 14 (paisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 2 (doua) zile, care cuprind următoarele tematici:

 • Modulul 1. Organizarea și funcționarea spitalului
 • Modulul 2. Introducere în managementul calității
 • Modulul 3. Standardizarea calității
 • Modulul 4. Sistemul de managementul calității în spital
 • Modulul 5. Asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești
 • Modulul 6. Metode și instrumente utilizate în domeniul calității
 • Modulul 7. Principiile și metodologia Lean Six Sigma
 • Modulul 8. Siguranța pacientului
 • Modulul 9. Managementul infecțiilor asociate asistenţei medicale
 • Modulul 10. Evaluare și control al calității serviciilor
 • Modulul 11. Documentele calității în spital
 • Modulul 12. Planul de dezvoltarea calității în spital
 • Modulul 13. Sistemul de control intern
 • Modulul 14. Acreditarea spitalelor

2. un modul de pregătire practică cu durată de 3 (trei) zile, care vizează elaborarea unui plan de asigurare, îmbunătățire și evaluare a calității serviciilor spitalicești, rezolvarea unor studii de caz, exerciții şi simulări, orientate pe următoarele domenii:

 • Fluxuri, procese şi documentele calităţii la nivel de spital;
 • Modul de organizare şi implemenatare a unui sistem de managementul calității serviciilor spitalicești
 • Instrumente, tehnici şi metodologii utilizate în asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor spitalicești;
 • Pregătirea spitalului în vederea acreditări


De asemenea, tot în zilele de aplicații practice, cursanții vor beneficia de schimb de experiență în domeniul calității cu experți în domeniu.

Între prima și cea de a doua sesiune de cursuri, participanţii la program beneficiază de un interval de două săptămâni, destinat studiului individual asistat, necesar aprofundării cunoştinţelor teoretice dobândite, rezolvării unor studii de caz și elaborării unui proiect – ”pproiect de imbunatatire a calității serviciilor”, în vederea susținerii examenului final.

Programul de pregătire se desfăşoară zilnic, de luni până vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30, în Bucureşti, sediul din Str. Vaselor nr. 31, Sector 2.


Înscrierea la Programul de formare se face:

-la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;
-online, prin completarea formularului de înscriere.

Se poate înscrie la programul de formare şi perfecţionare pentru dobândirea certificatului de absolvire, orice persoană interesată, care dorește să se formeze/perfecționeze în domeniul managementului calității la nivelul spitalelor.


Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 • formularul de înscriere;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate;
 • copia documentului care atestă absolvirea studiilor;
 • copia semnată de ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 • copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 2.065,00 lei, (integral sau în cel mult două tranşe).
 • documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;
 • adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare şi perfecţionare, în original, după caz.

Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti.

Organizarea seriilor de participanți la programul de perfecționare se face în ordinea cronologică a numărului de înregistrare a formularelor de înscriere.


După promovarea examenului final,
participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB.


Informaţii suplimentare
se pot obţine la SNSPMPDSB, astfel:
-Secretar didactic: Adina ADAM, telefon 0753 093 223 sau 021 252 8022 – int. 166/143, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza
-Coordonatorul programului: Dr. Georgiana BRATUCU, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

*MQ11-i – seria cu numărul 11 a programului de ”Managementul calității în spitale” - începătoriDownload:


1.n număr de 13 (treisprezece) module de pregătire teoretică – curs, organizate sub forma a 2 (două) sesiuni de cursuri de 5 (cinci) și respectiv de 3 (trei) zile, care cuprind următoarele tematici:

Școala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
anunţă deschiderea, începând cu data de 18.06.2020, a Programului de formare
"MANAGEMENT SPITALICESC PENTRU DIRECTORII DE ÎNGRIJIRI ŞI ASISTENŢII ŞEFI" – AMD 36 – ONLINE 

 

Scopul programului este de a asigura pregătirea asistenţilor medicali/a moaşelor pentru funcţia de Director de îngrijiri sau Asistent şef şi este creditat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generaliști, Moaşelor și Asistenților Medicali din România.

Cursul se adresează tuturor asistenților medicali, moașelor și asistenților medicali generaliști cu studii postliceale și grad principal, și celor cu studii superioare absolvite cu diplomă / licenţă ȋn domeniul medical.

Programul are o durată efectivă de 5 săptămâni, se va desfăşura ONLINE, fiind structurat în două părți, astfel:

Partea a I-a cuprinde 3 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 3 săptămâni, după cum urmează:

 • Managementul organizării şi finanţării serviciilor spitalicești
 • Managementul resurselor umane
 • Comunicarea la nivelul spitalului


Partea a II-a cuprinde 2 module complexe de curs, fiecare cu o durată de câte 2 zile, respectiv câte 6 ore/zi, un modul pe săptămână, în total 2 săptămâni, după cum urmează:

 • Sistemul de management al calităţii
 • Managementul calităţii îngrijirilor spitaliceşti


Documentele necesare pentru înscriere, care pot fi trimise pe e-mail, depuse direct la secretariatul didactic al SNSPMS sau pot fi transmise prin poştă, sunt următoarele:

 1. Formularul de înscriere (semnat conform cu originalul)
 2. Copia actului de identitate
 3. Copia documentului care atestă absolvirea studiilor
 4. Copia documentului care atestă promovarea examenului de grad principal
 5. Copia documentului privind schimbarea numelui, după caz
 6. Copia documentului care atestă achitarea taxei de participare în valoare de 903,00 lei; contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 7. Documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală etc), în original;
 8. Adeverinţă privind acordul angajatorului pentru participarea la programul de formare, în original.

Toate documentele depuse în copie vor fi completate cu sintagma „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină.

Înscrierea în program se face în ordinea cronologică a depunerii/transmiterii documentelor de înscriere, până la completarea locurilor pentru o serie de program, în limita a maxim 25 de locuri.

Programul se va desfăşura ONLINE, în zilele de joi-vineri, în intervalul orar 09.30 – 15.30.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – persoana de contact d-na Adina ADAM, telefon 021-252.35.51, 021- 252.79.51, 0753093223 (e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza )

Coordonatorul programului: Dr. Ruxandra DIACONESCU, e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB)

organizează începând cu 2 martie 2020,

Programul de perfecţionare pentru Evaluatorii de Spitale  - seria PEV 14

 

Programul se adresează:

• medicilor și asistenților medicali care au absolvit un program de formare pentru evaluatorii de spitale în perioada 2010 – 2019 și care sunt suspendați/inactivi/excluși în ciclul II de acreditare în special din următoarele motive: neparticiparea/nepromovarea programului de perfecționare, neacumularea punctelor de formare continuă necesare obținerii vizei anuale sau la cererea scrisă a evaluatorului.
• evaluatorilor care trebuie să susțină PEV în primul semestru al anului 2020, ca urmare a expirării termenului de 3 ani de la ultimul PEV absolvit.

Obiectivul major al programului este perfecționarea cunoştinţelor şi abilităţilor necesare pentru a realiza în condiţii optime, activităţile specifice procesului de evaluare a spitalelor în ciclul II de acreditare.

Programul are structură modulară şi se desfăşoară pe durata a două săptămâni, cuprinzând:

• 25 (douăzecișicinci) de module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea fiecăruia dintre standardele de acreditare
• 5 (cinci) module, fiecare modul cu o durată medie de 2 (două) ore pentru pregătirea suplimentară a metodelor și tehnicilor de evaluare

Programul se desfășoară sub forma ”atelierului de lucru”.

Conform planificării ANMCS, evaluatorii suspendați, inactivi sau excluși din Registrul evaluatorilor de spitale al ANMCS, care doresc să revină la statutul de evaluator activ, se pot înscrie la sesiunea PEV 14, până la data de 15.02.2020:

• Seria PEV 14:

02.03.2020 – 06.03.2020 prima săptămână
16.03.2020 – 20.03.2020 a doua săptămână

Programarea evaluatorilor la acestă sesiune a Programului de perfecţionare se va face prin e-mail la adresa: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza , fiind valabilă doar dacă este însoțită de formularul de înscriere anexat acestui anunț.

Înscrierea la Programul de perfecționare pentru evaluatorii de spitale se face:

• la sediul Şcolii Naţionale de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Vaselor nr. 31, Sector 2, zilnic, de luni până joi, între orele 9.00 – 15.30;

• prin e-mail, respectiv prin completarea formularului de înscriere, afișat mai jos

Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:

 1. formularul de înscriere;
 2. copia semnată ”conform cu originalul” a actului de identitate (B.I. / C.I.);
 3. copia față-verso, semnată ”conform cu originalul” a certificatului de evaluator de spitale;
 4. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului privind schimbarea numelui, după caz;
 5. copia semnată ”conform cu originalul” a documentului care atestă achitarea taxei de participare, în valoare de 1.710,00 lei, (integral sau în două tranşe). Contravaloarea taxei de participare poate fi achitată la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO 80 TREZ 7022 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti
 6. documentul care atestă starea de sănătate (certificat medical, adeverinţă medicală), în original;

Depunerea dosarului de înscriere, conținând documentele sus-menționate, se poate face până la data înscrierii, în condițiile în care înscrierea se realizează la sediul SNSPMPDSB sau în prima zi de curs, în cazul în care înscrierea se realizează online.

Dosarele incomplete vor fi respinse.

La absolvirea programului, participanţii vor primi un Certificat de absolvire, eliberat de către SNSPMPDSB, condiție obligatorie pentru menținerea calității de evaluator de spitale activ.


Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB.

Persoană de contact: expert-consultant Ivona POTZAICHIN

Telefon 0753 093 203 sau 021 252 8022 – int. 121

e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza


Anunt incepere program Operator CT/IRM 2020

Marţi, 04 Februarie 2020 13:56

Programul de Specializare Operator CT/Operator IRM va începe în data de 03 martie 2020.

Programul va avea o durată de 30 de săptămâni din 03 martie până în 28 septembrie 2020 și presupune efectuarea a:

 • 150 ore de curs
 • 300 ore de activitati practice în centrul de pregătire București

Desfășurarea orelor de pregătire teoretica se va face la sediul SNSPMPDSB din Str. Vaselor nr.31 Sector 2 București, in zilele de luni si vineri de la ora 14:00.

Prezentarea participantilor se va face in data de 3 martie 2020 la Spitalul Clinic Coltea-Clinica de Radiologie Imagistica Medicala, la ora 09.00 pentru repartitia pe grupe de pregătire practică și alte detalii organizatorice.

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required