snspms.ro

Română
A+ R A-

1. ”Burnout education, normatives and digital tools for European Universities (BENDIt-EU) - KA204” / ”Fenomenul Burnout în educație, normative și instrumente digitale în pentru universitățile europene”
Sursa de finanţare:
Comisia Europeană, Programul Erasmus+, Parteneriate strategice pentru instituții de învățământ superior (KA203)

Durata proiectului:  2.5 ani  (1 dec 2020 – 21 mai 2023)

Scop

Proiectul BENDIt-EU are ca scop dezvoltarea un set cuprinzător de resurse care să abordeze problema epuizării emotionale în universitățile din domeniul sănătății (i.e. burnout academic) și a domeniilor conexe (de ex asistenți medicali, psihologi, asistenți sociali, etc) la trei niveluri distincte: organizațional (OI4), colectiv (OI3) și individual (OI2), precum și dezvoltarea unor informații generale utilizabile de către toți cei interesați (OI1).

Obiective specifice

Obiectivele strategice ale BENDIt-EU sunt:

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la epuizarea academică prin furnizarea la scară largă de informații actualizate, bazate pe dovezi, pentru identificarea, prevenirea și intervenția cea mai eficientă privind burnoutul academic;

Îmbunătățirea starii de bine a studenților din domeniul medical și domenii conexe care sunt expuși riscului de apariție a burnoutului sau care suferă de forme ușoare, moderate și severe de burnout;

Îmbunătățirea abilităților personalului care lucrează în serviciile de consiliere universitare care abordează în mod direct cazuri de burnout academic;

Oferirea de recomandări pentru conducerea universităților implicate privind elaborarea normativelor și reglementărilor menite să abordeze și să prevină epuizarea academică.


3. ”European Network for Health Technology Assessment - Joint Action 3 (EUnetHTA JA3)” / ”Reţeaua Europeană pentru Evaluarea Tehnologiilor Medicale - Acţiunea Comună 3”

Reţeaua europeană în domeniul tehnologiilor medicale (EUnetHTA) urmărește punerea în practică a unei colaborări eficiente şi sustenabile în domeniul evaluării tehnologiilor medicale prin care să se obţină plus valoare la nivel european, naţional şi regional. Proiectul este derulat de un consorţiu constituit din 81 de parteneri din 29 de ţări coordonat de Institutul Naţional de Sănătate din Olanda (Zorginstituut Nederland).

Website: http://www.eunethta.eu/

Sursa de finanţare: Comisia Europeană, prin cel de-al 3-lea Program pentru sănătate, și resurse proprii

Durata proiectului: 4 ani (2016-2020)

Scop

Obiectivul general al proiectului EUnetHTA JA 3 este de a crește utilizarea, calitatea și eficiența colaborărilor pentru elaborarea de rapoarte HTA la nivel european, care să stea la baza alegerii/deciziei bazate pe evidențe din domeniul îngrijrilor de sănătate și al tehnologiilor medicale și să sprijine re-utilizarea rapoartelor HTA la nivel regional sau național.

Obiective specifice

Obiectivele strategice ale JA3 sunt:

 • Dezvoltarea unei colaborări voluntare și sustenabile la nivel European în domeniul HTA în baza unui model care are în vedere sprijinirea Statelor Membre în obținerea de informații relevante, obiective, fiabile, obținute în timp util și comparabile;
 • Descentralizarea producerii de rapoarte HTA prin colaborare, inclusiv a celor elaborate prin metodologia rapidă și, finalizarea metodologiilor și a aspectelor legate de schimbul de informații ca mijloace de sprijin pentru colaborarea în cadrul rețelei dupa 2020.

 

4. ”Joint Action Health Equity Europe - JAHEE” / „Acțiunea comună Europeană în domeniul echităților în sănătate”

Proiectul este derulat de un consorţiu constituit din 25 de parteneri coordonat de Institutul Național de Sănătate (Istituto Superiore Di Sanita) din Italia. La acest proiect participă alte 24 instituții afiliate partenerilor, din 10 țări; instituția afiliată SNSPMPDSB este Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului „Alessandrescu-Rusescu”.

Website: https://jahee.iss.it/

Sursa de finanţare: Comisia Europeană, prin cel de-al 3lea Program pentru sănătate, și resurse proprii

Durata proiectului: 3 ani (2018-2021)

Scop

Proiectul JAHEE urmărește îmbunătățirea stării de sănătate și a bunăstării cetățenilor din UE și atingerea unui nivel mai înalt de echitate în sănătate la nivelul tuturor grupurilor sociale, în toate țările participante și în Europa, în general.

Obiective specifice

 • Îmbunătățirea planificării și dezvoltării politicilor de reducere a inegalităților din sănătate la nivel European, național, regional și local;
 • Implementarea de acțiuni care să reprezinte cele mai bune ocazii de reduce inegalitățile în sănătate din fiecare țară participantă;
 • Consolidarea mecanismelor de colaborare în abordarea inegalităților și de facilitare a schimburilor de experiență între țările participante;
 • Facilitarea transferabilității bunelor practici.

 

5. ”Îmbunătățirea calității și performanței serviciilor spitalicești prin evaluarea costurilor și standardizare” (CaPeSSCoSt)

Proiectul este derulat de către Ministerul Sănătății, în parteneriat cu: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate (ANMCS), Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) și Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB).

Sursa de finanţare: Fonduri structurale prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) și resurse proprii

Durata proiectului: 3 ani (2019-2022)

Scop

Îmbunatățirea calității și eficienței serviciilor publice din sistemul sanitar românesc prin sprijinirea procesului de descentralizare sectorială, promovarea integrității publice și a responsabilității în cheltuirea fondurilor publice.

Obiective specifice

 • Creșterea capacității instituțiilor descentralizate din sectorul de sănătate pentru a prelua toate funcțiile specifice sistemului de sănătate.
 • Promovarea calității și integrității în serviciile oferite de sistemul sanitar românesc.
 • Sprijinirea aplicării mecanismelor de coordonare a SNA 2008-2010 și a viitoarelor documente strategice în domeniul anticorupție.
 • Limitarea posibilităților de deturnare a fondurilor din sistemul de sănătate prin fraudarea procedurilor de achiziții publice, a contractărilor și deturnarea bunurilor patrimoniale și a corupției asociată acestor fapte.
 • Întărirea gradului de cooperare între instituțiile implicate în elaborarea și controlul aplicării politicilor de descentralizare în domeniul sănătății și cele implicate în implementarea acestora.

 

6. ”Towards an International Network for Evidence-based Research in Clinical Health Research” (EVBRES) / ”Dezvoltarea unei rețele internaționale pentru cercetare bazată pe evidențe în cercetarea clinică”

Parteneriatul care derulează acest proiect include instituții academice și/sau de cercetare din 40 de țări europene și este coordonat de Western Norway University of Applied Sciences in Bergen, din Norvegia.

Website: https://evbres.eu/

Sursa de finanţare: Programul COST (European Cooperation in Science & Technology). SNSPMPDSB are statut de instituție invitată.

Durata acțiunii: 4 ani (2018-2022)

Scop

Utilizarea rezultatelor cercetării pentru fundamentarea de noi studii într-o manieră sistematică și transparentă (prin revizii sistematice), astfel încât să se obțină evidențe valide, eficiente și accesibile.

Obiective specifice de coordonarea cercetării

 • Creșterea gradului de conștientizare și acceptare a acestei provocări din partea tuturor părților relevante;
 • Dezvoltarea de materiale pentru formarea în Cercetarea Bazată pe Dovezi;
 • Catalizarea colaborării între părțile interesate pentru a crește eficiența actualizării și elaborării de revizii sistematice;
 • Crearea unei viziuni comune asupra modului de evaluare a implementării Cercetării Bazate pe Dovezi.

Obiective specifice de dezvoltarea capacităților

 • Identificarea implicațiilor abordării Cercetării Bazate pe Dovezi pentru fiecare parte interesată;
 • Formarea cercetătorilor în aplicarea Cercetării Bazate pe Dovezi;
 • Descrierea proceselor și a tehnologiilor utilizate în reviziile sistematice care necesită îmbunătățiri;
 • Stabilirea unei înțelegeri comune asupra modului de monitorizare a aplicării Cercetării Bazate pe Dovezi în cercetarea clinică.

 

7. ”European Researchers Network Working on Second Victims” (ERNST) / ”Rețeaua lucrativă a cercetătorilor din Europa asupra victimelor secundare ale efectelor adverse ale îngrijirilor de sănătate (profesioniștii)”.

Proiectul este implementat de reprezentanți ai 21 de țări europene și ai altor trei țări din afara UE și e coordonat de Fundaţia pentru Promovarea Sănătății și Cercetare Biomedicală a Regiunii Valencia (La Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana, FISABIO).
Website: https://cost-ernst.eu/

Sursa de finanţare: Programul COST (European Cooperation in Science & Technology).

Durata acțiunii: 4 ani (2020-2024)

Scop

Scopul acestei acțiuni este de a facilita discuțiile și de a împărtăși cunoștințele științifice, perspectivele, legislația și normele, precum și cele mai bune practici privind evenimentele adverse în instituțiile medicale, pentru a pune în aplicare eforturile comune de sprijinire a victimelor secundare și de a introduce un dialog deschis și o discuție între părțile interesate cu privire la consecințele fenomenului de “victimă secundară”, bazate pe o colaborare transnațională care integrează diferite discipline și abordări, inclusiv perspective juridice, educaționale, profesionale și socio-economice.

Obiective specifice de coordonarea cercetării

 • Încurajarea discuției asupra celui de-al patrulea criteriu (scopul cvadruplu) și implicațiile acestuia pentru îmbunătățirea calității îngrijirii în cadrul organizațiilor medicale, luând în considerare implicarea victimelor secundare;
 • Dezvoltarea conceptualizării fenomenului de ”victimă secundară”, și a unei înțelegeri comune a definiției sale;
 • Creșterea gradului de conștientizare generală a impactului evenimentelor adverse asupra profesioniștilor din domeniul sănătății;
 • Obținerea de modificări legislative prin facilitarea discuțiilor privind lacunele juridice, etice și organizaționale, promovând în același timp o înțelegere comună a factorilor care stau la baza intervențiilor destinate sprijinirii victimelor secundare;
 • Înțelegerea cauzelor care duc la erori de către părțile implicate și de publicul larg;
 • Introducerea unor noi indicatori la nivel de sistem care să ducă l îmbunătățirea politicii privind forța de muncă în domeniul sănătății;
 • Încurajarea includerii consecințelor greșelilor asupra furnizorilor de servicii de sănătate și asupra sănătății în programa cursurilor;
 • Identificarea de conum acord a conduitei în cazul apariției efectelor adverse, prin schimbul de cunoștințe și metode de abordare acest fenomen;
 • Promovarea unei dezbateri în domeniul asistenței medicale pentru a învăța din alte industrii.

Obiective specifice de dezvoltare a capacității

 • Crearea unei dezbateri care să promoveze o cultură a transparenței și a certitudinii juridice ca o contribuție la promovarea bunăstării personalului medical de primă clasă, ca parte a angajamentului față de asigurarea calității;
 • Utilizarea expertizei manageriale, sociale, juridice, educaționale și clinice pentru dezvoltarea conceptualizării fenomenului victimelor secundare;
 • Furnizarea unei platforme pentru dezvoltarea unei agende de cercetare și implementare care să implice factori de decizie interesați, din domeniul îngrijirilor de sănătate, pentru a promova soluții eficiente și pentru a facilita discuțiile pe probleme juridice, etice, sociale și organizaționale;
 • Crearea unei rețele pentru integrarea inițiativelor disparate, identificarea de măsuri mai eficiente, promovarea schimbului de cunoștințe și diseminarea rezultatelor cercetării;
 • Încurajarea elaborării de propuneri de sprijinire a victimelor secundare.

SNSPMPDSB pe Facebook

Publicatii

» A comparison of health system responses to COVID-19 in Bulgaria, Croatia and Romania in 2020
» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Cautare articole pe site

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required