snspms.ro

Română
A+ R A-

MS 25 - Curs de Formare in Management Spitalicesc – adresat DIRECTORILOR DE SPITALE

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti anunţă începerea pe data de 3 mai 2012 a unui nou curs de formare în „Management spitalicesc” – adresat directorilor de spitale.

Scopul cursului este de a asigura pregătirea directorilor de spitale pentru gestionarea acestora la un nivel performant. Cursul este structurat pe 7 module astfel:

· Managementul şi organizarea serviciilor spitaliceşti;
· Finanţarea bazată pe caz rezolvat (DRG);
· Economie sanitară;
· Management financiar;
· Managementul resurselor umane;
· Managementul calităţii serviciilor de sănătate şi evaluarea performanţei;
· Audit intern.

La sfârşitul cursului se va susţine examenul de absolvire al acestuia, examen ce va consta într-o probă scrisă – tip grilă şi o probă orală – elaborarea şi susţinerea planului de management.
Cursul se adresează numai absolvenţilor unei instituţii de învăţământ superior.
Pentru medici, cursul este creditat de către Colegiul Medicilor din România.
Înscrierea la curs se va face la secretariatul didactic al SNSPMPDSB, direct (între orele 9.00-16.30) sau prin poştă şi va consta din depunerea sau trimiterea, după caz, a următoarelor documente:
· formular de înscriere (disponibil la secretariatul SNSPMPDSB şi pe site-ul www.snspms.ro);
· copie după actul de identitate;
· copie după diploma de licenţă (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
· copie după actul doveditor al schimbării numelui din diploma de licenţă, dacă este cazul (copie şi original pentru conformitate în cazul depunerii directe la SNSPMPDSB sau copie legalizată în cazul trimiterii prin poştă);
· dovada plăţii contravalorii cursului de 1.950 lei. Contravaloarea cursului poate fi achitata la casieria SNSPMPDSB sau prin OP conform datelor de identificare de mai jos: Beneficiar SNSPMPDSB, CIF: 26328134 şi cont: RO57TREZ7025025XXX011206, Trezoreria Statului Sector 2 Bucureşti

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul SNSPMPDSB, secretariatul didactic – d-na secretara Adina Farmazon, telefon 021/252.04.25/252.80.22 interior 217 sau 0753.093.223.


Download:
Formular inscriere
Plan de îmbunătăţire a managementului spitalului

- Instrucţiuni -


Toţi participanţii la curs vor elabora o lucrare în care vor analiza cazul unui spital si vor prezenta propuneri realiste pentru îmbunătăţirea situaţiei acestuia, structurat astfel:
A. Prezentare şi analiză de situaţie (aspecte şi date relevante, cu observatii pertinente);
B. Masuri concrete de îmbunătăţire a situaţiei, pornind de la situatia si problemele identificate, cu menţionarea performanţelor spitalului care se vor îmbunătăţi prin măsurile propuse.

Elementele care trebuie abordate:

A. Prezentare şi analiza de situaţie:

Tipul, profilul şi amplasarea spitalului (de ex. spital municipal de 150 paturi in cele 5 specialităţi de bază, situat în zonă muntoasă la 150 km de spitalul judeţean, etc.)
Caracteristici relevante ale populaţiei deservite (numai acelea cu implicaţii directe asupra activităţii şi funcţionării spitalului, de ex.: populaţie săracă, îmbătrânită, preponderent rurală; o anumită patologie specifică zonei; număr mare de cazuri sociale; spital cu adresabilitate din toată regiunea/ţara, etc.).
Structura spitalului - secţii si compt. cu nr. paturi, compt. paraclinice, observatii.
Situaţia resurselor umane – total angajati din total normativ, din care numar si proportie a principalelor categorii: medici, personal sanitar mediu, personal sanitar auxiliar, alt personal etc. Observaţii.
Activitatea spitalului – număr şi tip de pacienţi externaţi, cele mai frecvente tipuri de cazuri ale sp. (DRG sau diagn.pr.), analiza principalilor indicatori pe secţii şi total spital (nr. pacienţi, DMS, ICM, utilizare paturi, indice operabilitate etc.), cu observaţii privind activitatea clinică si eventual comparaţii cu nivelul relevant (judeţ/naţional/specialitate), alte aspecte importante, observaţii. Activitate didactica si de cercetare, daca e cazul.
Situaţia dotării spitalului (numai ce consideraţi relevant pentru analiza de situaţie)
Situaţia financiară, cu observaţii:
» La spitalele finantate prin DRG, precizarea tarifului spitalului, in evolutie (TCP din normele Contractului Cadru);
» structura bugetului de venituri, pe surse şi tipuri de servicii furnizate. (Exemplu: 70% contract CJAS pe DRG; 5% contract CJAS spitalizare de zi; 10% programe naţionale; 5% buget local; 5% alte venituri (încasări din servicii la cerere), 5% sponsorizări.
» structura bugetului de cheltuieli: % cheltuieli de personal, % cheltuieli materiale şi servicii, % cheltuieli de capital; puteţi evidenţia cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare distinct la cele materiale. Comentarii, observaţii la BVC spital.
» situaţie arierate / datorii.
» nivelul costurilor spitalului – pe zi de spitalizare si/sau pacient, pe sectii si spital.
Măsuri de modernizare sau restructurare în derulare, dacă e cazul.
Principalele probleme ale spitalului, clar definite (acestea pot fi de ordin clinic, organizatoric, financiar, administrativ, tehnic - dotare, de personal, de structură etc.).
Analiza SWOT a spitalului: analiza mediului intern (puncte forte, puncte slabe) şi analiza mediului extern (oportunităţi şi ameninţări).

B. Proiectul de îmbunătăţire

Selectaţi realist una sau două dintre problemele spitalului identificate în partea A în contextul prezentat, stabiliţi obiective şi propuneţi măsuri concrete de îmbunătăţire a performanţelor menţionând:


Problematica prioritară abordată pentru a fi rezolvată

Scopul planului
Obiectivele vizate (ex. îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate de spital; creşterea eficienţei spitalului; îmbunătăţirea gestionării resurselor sau utilizării unor servicii etc.).

Activităţile necesare pentru atingerea fiecărui obiectiv propus, perioada de timp estimată pentru realizarea fiecărei activităţi, sumele necesare estimate pentru activităţile care presupun achiziţii sau investiţii şi sursele de finanţare pentru acestea. Graficul Gantt de planificare în timp a activităţilor propuse.
Rezultatele aşteptate (de ex.: aparatură medicală achiziţionată, instalată, funcţională; noua organigramă a spitalului, aprobată; personal medical nou angajat şi integrat în echipa spitalului; raport de evaluare a nevoilor de perfecţionare profesională, elaborat şi discutat; servicii noi oferite de spital etc.)
Indicatorii spitalului care se vor îmbunătăţi prin realizarea propunerilor dvs. si sensul – crestere, mentinere, scadere (ex. cresterea cu 15% a ratei de utilizare a paturilor pe sectiile neurologie si dermatologie, de la ... la ...; prin angajarea de medici, reducerea cu 30% a numărul mediu de pacienţi internaţi pe medic, de la ... la ... ; creşterea cu 10% a numărului mediu de consultaţii pe medic în ambulatoriu de la ... la ...; cresterea cu 20% a proporţiei veniturilor din bugetul local în totalul veniturilor spitalului de la ... la ... ; etc.). Indicatorii pot fi de ordin clinic, financiar, tehnic, MRU, calitate etc. şi măsoară rezultatele aşteptate.

 


Menţiuni:
Planul poate conţine măsuri realiste de îmbunătăţire pentru una sau câteva probleme identificate. La elaborarea lucrării se vor utiliza cunoştinţe şi informaţii dobândite în toate modulele cursului de management spitalicesc.
Urmăriţi conexiunea logică dintre problemele identificate şi obiectivele, respectiv activităţile  propuse, rezultatele aşteptate si indicatorii vizati.
Nu ataşaţi anexe cu organigrame, bugete, bilanţuri, rapoarte etc. Este necesar să prezentaţi doar informaţiile spitalului care sunt relevante planului, conform instrucţiunilor.
Lucrarea trebuie să fie originală, redactată pe computer (font 12, la 1 rand), semnată, predată şi susţinută în 10 minute printr-o prezentare tip Power Point în faţa comisiei SNSPMPDS de examinare pentru absolvirea cursului de Management spitalicesc. Punctajul obţinut este între 0-10 puncte.

SNSPMPDSB pe Facebook

Publicatii

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Cautare articole pe site

онлайн фильмы

Afilieri

Link-uri utile

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required