snspms.ro

English
A+ R A-

Date cu caracter personal

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB) este preocupată în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a datelor cu caracter personal, pe care le prelucrează conform cadrului legal în vigoare.

În calitate de operator de date cu caracter personal, SNSPMPDSB prelucrează datele ce îi sunt furnizate în mod voluntar sau în posesia cărora intră în mod automat prin vizitarea paginii de internet http://snspms.ro, în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare aplicabile, ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), denumit în cele ce urmează „RGPD” şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, în condiții de siguranță, doar în scopul pentru care acestea au fost colectate.

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Dumneavoastră, în relația cu SNSPMPDSB, sunteți potrivit legislației „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană fizică identificabilă este o persoană căreia îi poate fi stabilită identitatea, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi numele, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online ori la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrare - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace manuale/ automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Site-ul SNSPMPDSB reprezintă principalul mijloc de comunicare al Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti în internet și este accesibil la adresa http://snspms.ro

a) Informații furnizate voluntar

Când utilizați formulare de pe site-ul SNSPMPDSB sau când ne contactați prin e-mail ne furnizați în mod voluntar informațiile personale. Aceste informații pot include numele și prenumele, profesia, instituția, adresa de domiciliu, numărul de telefon, actul de legitimare (BI/CI/Pașaport), adresa de e-mail.
SNSPMPDSB păstrează în condiții de securitate și confidențialitate datele încredințate și nu le dezvăluie sau transferă către terți, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării.

b) Informații colectate automat

Când navigați pe site-ul SNSPMPDSB se generează în mod automat informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații (cookie) includ adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesării, pagina sau documentul accesat și alte informații tehnice. Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul dumneavoastră mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta. Site-ul SNSPMPDSB utilizează trei tipuri de cookie-uri:

-de sesiune si dispare imediat dupa inchiderea navigatorului de internet

-de aspect/tema (gk_finance_business_tpl)

-preferință limbă afișare pagină (jfcookie[lang])

Nici unul dintre aceste fișiere nu conține date personale ale utilizatorului și pot fi șterse oricând fără a produce efecte nedorite. 

Site‐ulSNSPMPDSB NU utilizează cookie‐uri pentru trasarea opțiunilor de navigare, înregistrarea căutărilor efectuate sau a altor elemente cu potențial intruziv.


Unele servicii oferite prin intermediul site-ului SNSPMPDSB necesită prelucrarea de date cu caracter personal. SNSPMPDSB, în calitate de operator, prelucrează datele exclusiv pentru scopul specific pentru care acestea au fost colectate.

 • Navigarea pe site–ul SNSPMPDSB - Când navigați pe site-ul SNSPMPDSB se generează în mod automat informații despre vizita dumneavoastră pe site. Aceste informații includ adresa IP, browser-ul utilizat, momentul accesării, pagina sau documentul accesat și alte informații tehnice.Temeiul pentru această prelucrare este interesul legitim al SNSPMPDSB conform art.6 alin.1 paragraful 1 litera f) din RGPD. SNSPMPDSB prelucrează aceste date pentru a asigura buna funcționare și îmbunătățirea serviciilor oferite de site, pentru identificarea utilizatorilor care au un comportament abuziv (contracararea atacurilor informatice de tip DoS), precum și generarea de statistici de trafic (numărul total de accesări pe site, numărul de IP-uri unice, paginile cele mai accesate, IP-urile cu cele mai multe accesărietc. Generarea statisticilor de acces are loc zilnic. Informațiile detaliate mai vechi de 10 zile se șterg în mod automat.
 • Depunerea cererilor și solicitărilor online – Utilizatorii site-ului SNSPMPDSB au posibilitatea transmiterii cererilor și solicitărilor online, prin intermediul adresei de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Datele cu caracter personal pe care SNSPMPDSB le prelucrează pentru acest proces sunt următoarele: numele şi prenumele, adresa la care se solicită răspunsul/adresa de e-mail.
  Temeiul pentru această prelucrare este Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, conform art.6 alin.1 litera c) din RGPD, respectiv prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine SNSPMPDSB.

Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti stochează datele personale ale vizitatorilor site-ului SNSPMPDSB și pe cele cuprinse în solicitările adresate SNSPMPDSB prin intermediul formularelor disponibile pe pagina de internet/prin intermediul poștei electronice, doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate (aceasta include și perioada de stocare în vederea auditării și în scop juridic), impusă de prevederile legale aplicabile în domeniu, respectiv de dispozițiile privind arhivarea.

Accesul la datele cu caracter personal este realizat numai de către personalul SNSPMPDSB dedicat acestei activități. Aceste date pot fi comunicate persoanelor din afara SNSPMPDSB atunci când acest lucru este necesar pentru atingerea scopului prelucrării și/sau în cazurile prevăzute de lege.

Nu transferăm datele dvs. către state din cadrul/din afara Uniunii Europene, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de lege sau când acest lucru este necesar din punct de vedere al scopului colectării. În cazul în care vor interveni schimbări, vă vom informa în acest sens.

În cazul în care un vizitator al site-ului SNSPMPDSB refuză să furnizeze anumite informații esențiale scopului accesării, SNSPMPDSB își rezervă dreptul de a nu da curs cererii vizitatorului.

În măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația aplicabilă, vizitatorii site-ului SNSPMPDSB ale căror date sunt prelucrate, au următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces (art.15 din RGPD)

Aveți dreptul de a obține confirmarea prelucrării datelor cu caracter personal de către SNSPMPDSB și dreptul de acces la datele respective.

 • Dreptul la rectificare (art.16 din RGPD)

Aveți dreptul de a obține de la SNSPMPDSB, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete.

 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (art.17 din RGPD)

În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) v-ați retras consimțământul și nu există un alt temei pentru prelucrare, (3) vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării (art.18)

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal de către SNSPMPDSB, în situația în care se aplică unul din următoarele cazuri:

  1. contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite verificarea exactității acestora;
  2. prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând, în schimb, restricționarea utilizării lor;
  3. SNSPMPDSB nu mai are nevoie de datele dumneavoastră personale, dar solicitați păstrarea lor doar pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  4. v-ați opus prelucrării în conformitate cu art.21 alin.(1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale SNSPMPDSB prevalează asupra drepturilor dvs.
 • Dreptul la portabilitatea datelor (art.20 din RGPD)

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea SNSPMPDSB, în cazul în care:

  1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art.6 alin.(1) lit.(a) sau al art.9 alin.(2) lit.(a) din RGPD sau pe un contract în temeiul art.6 alin.(1) lit.(b) din RGPD;
  2. prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (art.22 din RGPD)

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii care evaluează aspecte personale referitoare la dumneavoastră, care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată și care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, cum ar fi performanța la locul de muncă.

Acest drept nu poate fi invocat în cazul în care decizia:

  1. este necesară pentru executarea unui contract între dumneavoastră și SNSPMPDSB;
  2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau
  3. are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.
 • Dreptul de retragere a consimțământului (art.7 alin.(3) din RGPD)

În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment printr-o cerere expresă.

În cazul în care considerați că drepturile cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal au fost încălcate, aveți:

 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 • Dreptul de a vă adresa instanței de judecată competente.

În cadrul operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, SNSPMPDSB utilizează măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea unui nivel de protecție şi de securitate adecvat împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat la acestea.

Site-ul SNSPMPDSB conține link-uri către site-uri externe care nu reprezintă răspunderea Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti.

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, vă puteți adresa responsabilului cu prelucrarea datelor cu caracter personal al SNSPMPDSB, la adresa de e-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it și/sau în scris la adresa de corespondență Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti

Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti; tel.:(021)252 7834, 252 7893, fax: 252 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.snspms.ro.

Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

Informarea prezentă poate face obiectul unor modificări ulterioare. Toate actualizările și modificările prezentei informări sunt valabile de la data aducerii la cunoștință, care se va realiza prin publicare pe site-ul SNSPMPDSB.

Responsabilul cu protecția datelor desemnat la nivelul SNSPMPDSB poate fi contactat la următoarea adresă de e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it și/sau în scris la adresa de corespondență Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti, Str. Vaselor 31, 021253, Sectorul 2, Bucureşti; tel.:(021)252 7834, 252 7893, fax: 252 3014 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , www.snspms.ro.

NSPHMPDB on Facebook

Publications

» Retrospective analysis and time series forecasting with automated machine learning of ascariasis, enterobiasis and cystic echinococcosis in Romania
» Balancing financial incentives during COVID-19: a comparison of provider payment adjustments across 20 countries
» The Use of Minimal Invasive Surgery versus Open Approach in Hospitalized Cases. A Study Analysis of the DRG Romanian Database 2008-2018
» N-Pep-12 supplementation after ischemic stroke positively impacts frequency domain QEEG
» Romanian GPs Involvement in Caring for the Mental Health Problems of the Elderly Population: A Cross-Sectional Study
» Resource use during systematic review production varies widely: a scoping review
» Societal Cost of Ischemic Stroke in Romania: Results from a Retrospective County-Level Study
» "Top-Three" health reforms in 31 high-income countries in 2018 and 2019: an expert informed overview
» To what extent is Romania prepared to join Health Technology Assessment cooperation at european level
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Hypoglossal Nerve Stimulation Systems for Treatment of Obstructive Sleep Apnea Project ID: OTCA21
» Rapid assessment of other technologies using the HTA Core Model®for Rapid Relative Effectiveness Assessment: Biodegradable Rectum Spacers to Reduce Toxicity for Prostate Cancer Project ID: OTCA23
» Incidence and time trend of hip fractures in romania: a nationwide study from 2008 to 2018
» Hospital reforms in 11 Central and Eastern European countries between 2008 and 2019: a comparative analysis
» Aggressive Behaviors among 15–16-Year-Old Romanian High School Students: Results from Two Consecutive Surveys Related to Alcohol and Other Drug Use at the European Level
» Time Series Analysis and Forecasting with Automated Machine Learning on a National ICD-10 Database

■■■

Search on site

онлайн фильмы

Affiliations

Useful links

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Ministerul sănătății
Ministerul
sănătății

Register

*
*
*
*
*

* Field is required